Bericht:

Rubriek:

8 maart 2000

wet- en regelgeving

Afvalverwerkende bedrijven moeten financiŽle zekerheid gaan geven

Bedrijven die afval verwerken en die daarbij een risico kunnen vormen voor het milieu, moeten zich financieel garant gaan stellen voor de dekking van eventuele milieuschade. Dat heeft Minister Pronk voorgesteld in een ontwerpbesluit.

Dit ontwerpbesluit 'financiŽle zekerheid nakoming voorschriften afvalstoffen' lijkt sterk op het besluit 'financiŽle zekerheid aansprakelijkheid milieuschade'. Beide besluiten hebben dan ook hetzelfde doel, namelijk dat als een bedrijf failliet zou gaan en er blijkt daarna door het bedrijf schade aan het milieu te zijn toegebracht dat de kosten daarvan niet uiteindelijk ten laste komen van de overheid. Het specifieke doel van het afvalstoffenbesluit is dat er zekerheid wordt gegeven door degene die afvalstoffen produceert, dat de afvalstoffen ook verwijderd worden als de activiteiten van het bedrijf zijn beŽindigd. Vaak wordt in de vergunning aangegeven wat er moet gebeuren met de verwijdering van afvalstoffen als de activiteiten zijn gestopt. Dit besluit moet het mogelijk maken dat daarvoor ook altijd financiŽle middelen zijn.
De BRBS vindt het principe van de regeling goed, maar wijst op de mogelijkheden van rechtsongelijkheid. Via de vergunning is het namelijk de provincie die voor afvalverwerkinginrichtingen het wat en hoe van de financiŽle zekerstelling bepaalt. De BRBS vindt dat de regeling gelijk zou moeten zijn voor alle bedrijven, en niet afhankelijk moet worden gesteld van de beslissing van een provincie. Voorgesteld wordt daarom om de zekerheidstelling mee te nemen in het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP). Belangrijker is nog dat het besluit alleen betrekking heeft op inrichtingen uit de Wet milieubeheer die ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. De laatste jaren wordt bouw- en sloopafval steeds meer op locatie verwerkt. Bij dit mobiel puinbreken, waarbij dezelfde afvalstoffen worden verwerkt, ontstaan ook dezelfde risico's. Ook daarom stelt de BRBS voor dit onderdeel te maken van het LAP, waarbij de gemeente kan optreden als het bevoegd gezag.
In het algemeen zouden de criteria waaraan de zekerstelling moet voldoen moeten worden vastgesteld in het LAP, zodat een duidelijker verband kan worden gelegd met de aard van de risico's en de aard en omvang van de te accepteren afvalstoffen.


© Uitgeverij Noordhoek BV