Bericht:

Rubriek:

20 april 2000

wet- en regelgeving

Wet milieubeheer neemt terminologie van Europa over


Minister Pronk heeft na advies van de Raad van State en opmerkingen van de Europese Commissie besloten in de aanstaande wijziging van de Wet milieubeheer de terminologie zoals die in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen wordt gebruikt volledig over te nemen.

In het oorspronkelijke voorstel voor de wijziging van het hoofdstuk afvalstoffen van de Wet milieubeheer had Pronk nog vastgehouden aan een afwijkende terminologie die Nederland al enige jaren gebruikt, maar die voortdurend aanleiding waren tot vragen en verwarring. Inmiddels heeft hij zich laten overtuigen. Dit betekent dat voor het begrip 'verwijderen van afvalstoffen' dat werd gebruikt voor de gehele keten van het inzamelen tot en met verbranden van afvalstoffen nu de term 'beheer van afvalstoffen' moet worden gebruikt. Het begrip 'verwijderen' wordt vanaf nu alleen nog gebruikt voor verbranden of storten en vervangt dus het begrip 'definitieve verwijdering'. Dit betekent volgens de Minister overigens niet dat de discussie over wat nu verwijderen en wat nuttige toepassing is ook ten einde is. De interpretatie van deze definities heeft te maken met onduidelijkheden in de Europese regelgeving. Nederland neemt volgens minister Pronk - in tegenstelling tot wat hem wel eens verweten wordt - een actieve houding aan om dit te verbeteren. Zowel in Europees als in OESO verband is Nederland een van de drijvende krachten achter de verbetering.
Andere zaken die zijn gewijzigd is de procedure waarmee het Landelijk Afvalbeheersplan begin 2001 zal worden ingevoerd. Het plan zal tegelijkertijd aan de Tweede Kamer en aan derden voor commentaar worden aangeboden. Hiermee wordt het mogelijk dat het parlement toch haar opmerkingen kan maken maar dat het plan ook snel kan worden ingevoerd. Samen met de wijzigingen heeft de minister verschillende vragen beantwoord die de leden van de vaste commissie van VROM in de Tweede Kamer hebben gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel. Deze vragen gingen vooral over het meldingenstelsel, de inspraak en betrokkenheid bij de opstelling van het Landelijk Afvalbeheersplan en de handhaving.


Uitgeverij Noordhoek BV