Bericht:

Rubriek:

29 juni 2200

Publicaties

Leidraad bouwstoffen toch openbaar

Rijkswaterstaat heeft besloten de Leidraad Bouwstoffen niet alleen intern te gebruiken, maar ook voor derden beschikbaar te stellen. De Leidraad, die een steun in de rug wil zijn bij een duurzame bouwstoffenkeuze in de grond-, weg- en waterbouw, werd op 29 juni officieel gepresenteerd.

De Dienst Weg- en Waterbouw van RWS is de grootste opdrachtgever in zijn sector, en heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor duurzaam bouwen. Om hierbij weloverwogen keuzes te kunnen maken, is Bureau Tauw in de arm genomen om een leidraad te ontwikkelen. De Leidraad Bouwstoffen komt tegemoet aan de bij velen gesignaleerde behoefte aan handzame informatie over bouwstoffen en hoe deze in GWW-werken kunnen worden toegepast. De Leidraad heeft betrekking op alle fasen van de bouwcyclus. Van een groot aantal veel toegepaste bouwstoffen zijn 'bouwstoffenkaarten' opgesteld. Hierin wordt elke bouwstof uitgebreid beschreven naar definitie, herkomst, beschikbaarheid, levering, eigenschappen, constructieve en uitvoeringsaspecten, civieltechnische eisen, aanleg en onderhoud, milieu, beleid en arbo, praktijkvoorbeelden en literatuur. Om ontwerpers en bestekschrijvers te ondersteunen in de afweging tussen materialen voor GWW-werken is een keuzemodel opgenomen. Dit model bestaat uit een stappenplan dat leidt naar een voorkeursvolgorde van alternatieven. Tot voor kort kon RWS niet met zekerheid zeggen of het document ook beschikbaar zou komen voor belangstellenden buiten de Dienst, zoals ook werd gemeld in Afval! van mei 2000. Inmiddels is besloten om dat wel te doen. Dat lijkt een goede keus, want het nut voor RWS strekt zich natuurlijk evengoed uit naar bestekschrijvers, architecten en projectleiders elders. De Leidraad kost 200 gulden, en is te bestellen bij mevrouw Schomaker, telefoon 015-215 83 08.


Uitgeverij Noordhoek BV