Bericht:

Rubriek:

21 juli 2000

wet- & regelgeving

Doelmatigheidstoetsing voor instellingen versoepeld

Voor een groot aantal afvalstoffen en activiteiten om afvalstoffen te verwijderen is geen doelmatigheidstoetsing van de minister meer nodig. De minister heeft aangekondigd deze regeling te gaan versoepelen.

Voor een aantal categorieŽn afvalverwijderingsinrichtingen moet de Minister een verklaring van geen bedenking afgeven volgens de Wet milieubeheer (Wmb). Dit heeft vooral als achtergrond dat de minister de beroemde 'doelmatigheidstoets' wil uitvoeren. Kortom, worden de afvalstoffen wel op de meest milieuhygiŽnisch geŽigende manier verwerkt. Voor 15 afvalstoffen en voor zes handeling is zo'n verklaring volgens de Wmb verplicht. Inmiddels blijkt na een grondige evaluatie van jaren dat de meeste elementen en toetsingen van de regeling achterhaald zijn. In feite komt het er op neer dat in veel van de gevallen de betrokken instanties op ťťn lijn zaten. Vandaar dat voor dertien afvalstoffen en twee activiteiten voorgesteld wordt de verplicht te laten vervallen.

Nadere toelichting:

Voor de volgende afvalstoffen dan wel activiteiten geldt dat een landelijke waarborging van de doelmatigheidstoetsing niet meer noodzakelijk is:

Vooralsnog zal de vvgb-plicht met betrekking tot de resterende afvalstoffen respectievelijk activiteiten worden gecontinueerd. De motieven hiervoor lopen uiteen. Voor een aantal afvalstoffen geldt de noodzaak tot het op nationale schaal afstemmen van de minimale hoogwaardigheid van de verwijdering. Voorts kan de toetsing op nationaal niveau zijn aangewezen in het geval van bijzondere milieurisico’s en fraudegevoeligheid (van de verwijderingswijze zelf dan wel de financiering van de verwijderingswijze) . Daarnaast dient de vvgb de verantwoordelijkheid van de overheid met betrekking tot de planning van de verwijdering door verbranden of storten van afvalstoffen vorm en inhoud te geven.

Op basis van deze uitgangspunten resteren samengevat de volgende als vvgb-plichtig aan te wijzen activiteiten:

Vooralsnog wordt in afwijking van de bevindingen bij de evaluatie het storten in eigen beheer van gevaarlijke afvalstoffen uit de C2-categorie of afgewerkte olie gehandhaafd als vvgb-plichtige activiteit. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het voornemen bestaat om in de algemene maatregel van bestuur op basis van het aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur verwijdering afvalstoffen) ( kamerstukken II 1998/99, 26 638) het storten van afvalstoffen en het verbranden van afval in verbrandingsinstallaties aan te wijzen als vvgb-plichtig. Een nadere afweging van de reikwijdte van deze aanwijzing zal in het kader van genoemde algemene maatregel van bestuur kunnen plaatsvinden. Gezien deze ontwikkeling ligt het voor de hand de aanwijzing van het storten in eigen beheer van gevaarlijke afvalstoffen uit de C2-categorie of afgewerkte olie vooralsnog te handhaven.


© Uitgeverij Noordhoek BV