Bericht:

Rubriek:

28 juli 2000

wet- en regelgeving

Nieuw asbestverwijderingsbesluit

Het nieuwe Asbest-verwijderingsbesluit 2001 kent een aantal ingrijpende veranderingen ten opzichte van het oude Asbest-verwijderingsbesluit dat sinds 1993 van kracht is. De Ministerraad heeft op 10 juli met het besluit ingestemd.

Asbest is de verzamelnaam voor een groep van in de natuur voorkomende fijne anorganische vezels. Het is een bijzonder stabiele en isolerende stof die vroeger veel werd toegepast. Tussen 1940 en 1993 is tachtig procent van alle asbest in Nederland toege-past in de bouw. Daarom zullen bouwwerken waarin asbest is verwerktin de toekomst steeds meer voor sloop in aanmerking komen. Het nieuwe besluit stelt daarom dat het inventariseren en verwijde-ren van asbest moet plaatsvinden door erkende bedrijven en voordat de sloop aanvangt. Daarnaast is asbest veelvuldig toegepast in apparaten, transportmiddelen, constructies en installaties. Maar ook wordt asbest regelmatig aange-troffen in de bodem, afgegraven grond, opgeslagen puin en in puingranu-laat. Het nieuwe besluit geeft voorschriften voor de wijze waarop asbest moet worden verwijderd, Ook wordt aangegeven op welke wijze asbest moet worden geÔnventa-riseerd voordat handelingen worden ver-richt, waarbij mogelijk asbest in het geding is. Deze voorschriften zijn niet alleen van toepassing op bouwwerken, maar op alle situaties waarin asbest (mogelijk) aanwezig. De meest belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude Asbestverwijderingsbesluit zijn dat het Rijk meer invloed krijgt op de certificatie, dat het aantal uitzonderingen op de asbestinventarisatie is beperkt en dat de Minister de bevoegdheid krijgt om met besluiten sneller op de asbestverwijderingsmarkt in te kunnen spelen. Alle asbestverwijdering valt nu onder het besluit, dat wil zeggen dat het in beginsel verboden is om asbest door anderen dan een erkend asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen.

Voor de afval- en asbestverwijderingssector zijn verder de volgende regels uit andere besluiten van toepassing:

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

In het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) is bepaald dat asbesthoudend afval gevaarlijk afval is, met uitzondering van de volgende categorieŽn, die als bedrijfsafvalstof worden beschouwd:

1. asbesthoudende afvalstoffen waarin de concentratie asbest kleiner is dan vijf duizend milligram per kilogram;

2. asbesthoudende afvalstoffen waarin de concentratie asbest groter is dan vijf duizend milligram per kilogram, die bestaan uit voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt, tenzij dit is geschied voordat zij de gebruiker hebben bereikt.

Daarnaast zijn asbesthoudende afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, die nog niet zijn afgegeven of ingezameld, niet als gevaarlijk maar als huishoudelijk afval aangemerkt.

Het BAGA is nog niet in werking getreden voor de volgende categorieŽn, die derhalve ook (nog) als bedrijfsafvalstof worden aangemerkt:

1. asbesthoudend bouw- en sloopafval afkomstig van selectieve sloop en

2. asbesthoudende remblokken en koppelingsplaten uit voertuigen.

 

Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

In de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen is niet-hechtgebonden asbesthoudend isolatiemateriaal dat bestaat uit een losse vezelmassa aangewezen als gevaarlijk afval. Voorbeelden zijn spuitasbest en leidingisolatie.

Volgens het onderhavige besluit, de Wet milieubeheer en de provinciale Milieuverordening moet asbesthoudend afval, ongeacht de status (gevaarlijk, bedrijfs- of huishoudelijk), altijd worden verpakt en gescheiden van andere afvalstoffen worden opgeslagen en afgevoerd naar een daartoe ingerichte stortplaats die beschikt over een vergunning voor de acceptatie van de betreffende categorie asbesthoudend afval.

 

EG-verordening overbrenging van afvalstoffen

In de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen staat dat voor de uitvoer van asbesthoudend afval vooraf kennisgeving aan en toestemming van de bevoegde autoriteit vereist is.

Asbesthoudende producten en materialen worden in Nederland altijd als afvalstof beschouwd, omdat toepassing en hergebruik in Nederland verboden is. Asbesthoudende afvalstoffen kunnen derhalve niet als product worden uitgevoerd.

 

Stortbesluit bodembescherming

In het Stortbesluit bodembescherming is aan het tot vergunningverlening bevoegde gezag opgelegd voorschriften te verbinden aan een vergunning die aan een stortplaatsbeheerder wordt verleend. Deze voorschriften betreffen de verplichting dat asbesthoudende afvalstoffen:

a. zodanig worden gestort dat asbestvezels of asbeststof niet kunnen respectievelijk kan vrijkomen;

b. zodanig worden behandeld, verpakt of afgedekt dat er geen asbestvezels of asbeststof in het milieu terecht kunnen respectievelijk kan komen, en

c. door het treffen van voorzieningen niet met andere afvalstoffen vermengd kunnen geraken.

 

Besluit stortverbod afvalstoffen

Het Besluit stortverbod afvalstoffen bevat een verbod voor het storten van asbesthoudend afval. Dit verbod zal in werking treden zodra er voldoende betaalbare alternatieve verwerkingstechnieken voor asbesthoudend afval zijn waarbij de asbestvezels worden vernietigd.

 

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Wanneer het asbesthoudend afval wordt vervoerd, zijn de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen van toepassing.


© Uitgeverij Noordhoek BV