Bericht:

Rubriek:

26 september 2000

handhaving

Milieuhandhaving verbeterd

De halfjaarlijkse rapportage over de milieuhandhaving geeft de indruk dat de grip op de handhaving beter wordt, maar nog steeds beter kan.

De successen worden breed uitgemeten, zoals een alternatieve aanpak van een onwillig shredderbedrijf. Ondanks dwangsommen en boetes van het Openbaar Ministerie bleef het bedrijf onverschillig en niet-coŲperatief. Daarna is besloten een milieumanager aan te stellen die een plan van aanpak voor een verbetertraject opstelde. Onder dwang dat het bedrijf zou worden gesloten lijkt er een verbetering op te treden. Ook de schikking van 1,6 miljoen voor begane milieuovertredingen en het in dienst hebben van vreemdelingen zonder vergunning wordt als voorbeeld opgevoerd van interregionaal opsporingssucces. De overtredingen betroffen het opmengen van afvalstoffen, illegale lozingen en het inzamelen van afval zonder vergunning. Het Amsterdamse concern is inmiddels overgenomen en beide directeuren hebben zich contractueel verplicht zich vijf jaar niet meer met afval bezig te houden.
Het aantal 'zware' milieuonderzoeken neemt gestaag af. Waren het er in 1996 nog 92, in 199 was dat teruggelopen tot 51. Daarvan hadden er overigens 38 betrekking op afvalcriminaliteit. Ook het aantal milieudelicten die bij het Openbaar Ministerie zijn aangemeld is afgenomen met ongeveer 14 procent. Overtredingen van de Wet milieubeheer zijn afgenomen van 6945 naar 6001. De oorzaak van deze schommelingen is onbekend en wordt onderzocht. Overigens is het aantal zaken bij het OM over de EVOA toegenomen van 35 naar 53. Dat heeft te maken met de intensivering van de Inspectie MilieuhygiŽne op dit gebied. Zo is het aantal controles in 1999 met ruim 40 procent gestegen tot 767. Bij de Douane is het aantal juist teruggelopen van 5748 naar 4004.


© Uitgeverij Noordhoek BV