Bericht:

Rubriek:

Bron:

16 juli 2001

wet & regelgeving

Staatscourant 16 juli 2001, nr. 134 / pag. 21

Afvalbedrijven kunnen financiŽle garantie worden verplicht


Minister heeft een regeling aangekondigd waarmee vooral aan de 1300 bedrijven in de afvalsector een financiŽle garantie kan worden gevraagd voor eventuele milieuschade te vergoeden en als borg voor het niet naleven van de milieuvergunning.


De zekerheid wordt ingevoerd om te zorgen dat zowel vergunningvoorschriften worden nageleefd als voor de dekking van schade als die ontstaat. De minister verwacht dat het instrument van financiŽle zekerheid ook de marktwerking bevordert. De verleners van de zekerheid, zoals verzekeraars, zullen er op toezien dat de voorzieningen toereikend zijn en hierop gaan inspecteren. Banken zullen kijken naar de solvabiliteit, voordat een bankgarantie wordt afgegeven. De invoering van de zekerstelling is nodig, omdat uit een onderzoek is gebleken dat het opruimen van afvalstoffen regelmatig aan de orde komt bij faillissementen. In een flink aantal gevallen moet de overheid, meestal de gemeente, vervolgens de boel opruimen, en draait ook op voor de kosten daarvan. De minister verwacht dat de financiŽle zekerheid een goed instrument is om de nakoming van de vergunningvoorschriften te ondersteunen. De relatie tussen overheid en bedrijfsleven is de laatste jaren aanzienlijk veranderd, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf naar voren is gekomen, de flexibiliteit is toegenomen en de overheid meer op afstand is komen te staan. Een logische vervolgstap is dat de bedrijven die milieuschade kunnen veroorzaken hiervoor ook de verantwoordelijkheid nemen en de risico's afdekken. In het algemeen gebeurd dit ook, zo constateert minister Pronk. In die gevallen waar dat niet zo is biedt de financiŽle zekerstelling een oplossing. Vreemd is dan ook dat hij vindt dat het instrument niet geschikt is voor bedrijven die het niet zo nauw nemen met de milieuregels. Immers, voor deze bedrijven zal geen vergunning worden afgegeven, waardoor geen verzekering kan worden afgesloten en de bankgarantie tekort zal schieten. Hiervoor zal alleen handhaving een oplossing bieden, zo concludeert de minister.
De zekerstelling is bedoeld voor de nakoming van vergunningvoorschriften, waarvoor meestal een bankgarantie moet worden afgesloten, en voor de aansprakelijkheid voor milieuschade, waarvoor meestal een verzekering zal moeten worden afgesloten. Overigens als op vrijwillige basis reeds een zekerstelling door een bedrijf is gesteld, of als het moederbedrijf die financiŽle garanties kan geven, dan kan dit ook volstaan. In die gevallen zal de financiŽle zekerheid niet in de vergunning worden voorgeschreven. De verwachting is dat in slechts beperkte mate van het instrument gebruik zal worden gemaakt in de vergunning. Het besluit zal gevolgen hebben voor afvalstoffeninrichtingen, met uitzondering van stortplaatsen, en inrichtingen waar meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen. In veel mindere mate voor inrichtingen waar een aanvaardbaar of verhoogd risico is voor de vervuiling van de bodem, volgens de NRB-richtlijn.
Bron: Staatscourant 16 juli 2001, nr. 134 / pag. 21


© Uitgeverij Noordhoek BV