Bericht:

Rubriek:

20 april 2001

publicaties

Mededinging en milieu


Mededinging en milieu, knelpunten en oplossingsrichtingen, is de volledige titel van het onderzoek van mr. H.H.B. Vedder, dat collectieve verwijderingsystemen in het licht plaatst van het milieurecht en Europees mededingingsrecht.

Het onderzoek is verricht in opdracht van de Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) en werd onlangs aangeboden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie voor economische zaken van de Tweede Kamer, mr. P.J. Biesheuvel. Zoals bekend hebben Nederlandse producenten en importeurs van wit- en bruingoed gekozen voor een collectief verwijderingsysteem. Zo'n systeem moet binnen de regels van het bestuurs- en milieurecht worden goedgekeurd door de minister van VROM. Wanneer zo'n samenwerking verboden mededingingsbeperkingen bevat, moeten deze ook voor ontheffing worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Soms kunnen deze beide toetsingscriteria elkaar echter in de wielen rijden. Er is een reŽel gevaar dat sommige collectieve afspraken mededingingsrechtelijk niet toelaatbaar worden geacht, terwijl zij uit milieurechtelijk perspectief geen problemen opleveren of zelfs juist gewenst zijn. De knelpunten die in de praktijk ontstaan bij het gebruiken van dit dubbele toetsingskader worden in dit boek in kaart gebracht. Ook worden oplossingsrichtingen geboden, welke zijn getoetst op hun verenigbaarheid met het Europees recht. Het boek is verschenen bij Samsom in de reeks Publicaties van het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam. Mededinging en milieu is bestemd voor een ieder die is geÔnteresseerd in het milieurecht en het mededingingsrecht en werkzaam is bij de overheid, het bedrijfsleven, de advocatuur en milieuorganisaties. Het boek telt 180 pagina's en kost f 49,90,-.


© Uitgeverij Noordhoek BV