Bericht:

Rubriek:

16 maart 2001

handhaving

Milieucontroles worden nog verder aangescherpt

In de halfjaarlijkse rapportage van de Inspectie Milieuhygiëne constateert minister Pronk dat de milieuregels nog steeds onvoldoende worden nageleefd en dat controles worden verscherpt.

De kritiek richt zich op een aantal specifieke zaken. Zo zijn de milieujaarverslagen ver onder de kwaliteitsmaat. Vrijwel geen één beoordeeld verslag voldeed aan alle eisen. Van enkele bleek de inhoudelijke kwaliteit dermate onder de maat dat deze zelfs moesten worden aangepast. Voor de afvalsector zijn alleen de grotere bedrijven verplicht een milieujaarverslag te maken. Een andere conclusie uit het rapport betreft de transportsector. In het najaar zijn grootschalige landelijke transportcontroles uitgevoerd. Deze waren gericht op het naleven van de (inter)nationale milieuwetgeving, vooral die voor de afval- en milieugevaarlijke stoffen. 3000 transporten werden gecontroleerd. Overtredingen betroffen illegale handel van koelkasten met Afrikaanse landen, inrichtingen waarvan de vergunning niet in orde was of het illegaal storten van bouw- en sloopafval. Aangekondigd werd om de controles te verscherpen. Er zullen 65 extra mensen worden ingezet voor het toezicht op gemeenten en provincies en controle bij bedrijven met een verhoogd milieurisico. Ook zal steekproefsgewijs bij gemeenten worden gecontroleerd of zij het bouwstoffenbesluit goed handhaven.


© Uitgeverij Noordhoek BV