Bericht:

Rubriek:

17 augustus 2001

wet- & regelgeving

Ontwerpbesluiten Eural en Baga gepubliceerd

In de Staatscourant is het ontwerpbesluit voor de intrekking van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) en de ontwerpregeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) gepubliceerd. De Afvalfederatie zal van de inspraakmogelijkheid gebruik maken om voor uitstel te pleiten.

De nieuwe afvalstoffenlijst vervangt zowel de zogenaamde Europese Afvalcatalogus als de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen. Daardoor zal er één Europese lijst komen waarin zowel de gevaarlijke als de niet-gevaarlijke afvalstoffen staan vermeld. Tegelijkertijd met de start van de Eural, wordt typisch Nederlandse regelgeving op dit gebied ingetrokken. Het gaat om de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga), de aanvulling op die regeling (Raaga) en het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga). Met het intrekken van het Baga komen de lijsten van processen, de stoffenlijst en de lijst van uitzondering te vervallen. Dit wordt algemeen gezien als een aanzienlijke verbetering. De tweede grote wijziging is de methode om te bepalen of er sprake is van gevaarlijk afval. Onder het Baga moest een drietrapsprocedure worden gevolgd om te bepalen of een afvalstof gevaarlijk was. De Eural gaat ervan uit dat elke stof die volgens de Europese stoffenrichtlijn gevaarlijk is, ook in het afvalstadium gevaarlijk is. Op de Europese afvalstoffenlijst worden deze stoffen aangeduid met een *. Stoffen met een * zijn altijd gevaarlijk afval. Moeilijker is het voor afvalstoffen die samengesteld zijn of waarvan de lijst melding maakt dat deze gevaarlijk afval bevat. Om te bepalen of dan de samengestelde afvalstof tot gevaarlijk afval behoort moet deze worden getoetst aan een groot aantal criteria. De minister kan bij hoge uitzondering een afwijkingsverklaring heeft afgegeven als een afvalstof toch niet-gevaarlijk blijkt te zijn. Men verwacht dat de minister maar zeer zelden om een dergelijke verklaring wordt gevraagd, omdat men de afvalstromen van bedrijfsprocessen erg nauwkeurig heeft beschreven. Overigens kan de Europese Commissie de afwijkingsverklaring van de minister weer vernietigen.
Bij vergelijking van de Eural en het Baga blijkt dat deze voor ongeveer 85 procent overeenkomen: op beide lijsten krijgen ze het stempel gevaarlijk of niet-gevaarlijk. Voor tien procent geldt dat deze als niet-gevaarlijk door het Baga werden geclassificeerd, maar volgens de Eural wel gevaarlijk zijn. Voor vijf procent geldt het omgekeerde. De Eural kent ruim 800 afvalstoffen, verdeeld over twintig hoofdstukken. Een hoofdstuk heeft betrekking op de herkomst van de afvalstof, het productieproces.
De afvalstoffencodes die op de Eural-lijsten voorkomen moeten worden gebruikt voor het melden en registeren van afgifte en ontvangst van afvalstoffen. Als deze meldingen automatisch plaatsvinden zal software daarop moeten worden aangepast, evenals vergunningen voor ontdoeners en ontvangers van afval. Volgens de minister is de groep die de meeste aanpassingen zullen moeten doen de be- en verwerkers van afval. De nieuwe lijsten moeten vanaf 1 januari 2002 worden gebruikt. Nog op dit moment wordt gewerkt aan transponeringstabellen, voor de omzetting van codes naar de nieuwe Eural-lijst, een handreiking om de Eural te verduidelijken en cursussen. De Afvalfederatie heeft om uitstel gevraagd omdat het voor de betrokkenen te kort dag is om de totale omzetting goed te doen. Zeker omdat nu nog steeds de hulpmiddelen vanuit VROM nog niet gereed zijn. Daarbij komt dat in de komende tijd, naar verwachting op 1 januari 2003, een nieuw systeem van melden en registreren van start zal gaan. Dat zou betekenen dat bedrijven twee keer een vergelijkbare softwareaanpassing moeten doen voor hetzelfde.

(Bron: ontwerpbesluit)


© Uitgeverij Noordhoek BV