Bericht:

Rubriek:

19 januari 2001

verwijdering

PROAV stortplaats gesust

Minister Pronk heeft in een overleg geprobeerd de opgelopen gemoederen rondom de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht te sussen en tot een structurele oplossing te komen.

Het RIVM heeft maatregelen voorgesteld om de stankhinder te verminderen. Ondanks die maatregelen zal de overlast niet helemaal verdwijnen, zelfs geruime tijd na het beŽindigen van de stortactiviteiten. De provincie Zuid-Holland vindt dat de aanbevelingen van het RIVM moeten worden uitgevoerd. Daartoe heeft zij de voorgestelde maatregelen in de milieuvergunning opgenomen. Omdat organisch afval vooral de boosdoener van de stank is, geldt hiervoor nog steeds een stortverbod. De gemeente Sliedrecht, waar de meeste mensen wonen die stankoverlast ondervinden, vindt dat er geen afval meer gestort mag worden. De gemeente vond dat de aandelen van PROAV niet aan Delta Nutsbedrijven mochten worden overgedragen, voordat er goede en handhaafbare vergunningen zouden zijn. Minister Pronk was dezelfde mening toegedaan. Maar de provincie Zuid-Holland vond dat niet. Zij is van mening dat de beslissing tot verkoop een bevoegdheid is van de directie van de PROAV. Daartoe moest zij echter wel gemachtigd worden door een besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit besluit, waarmee provinciale staten van Zuid-Holland hebben ingestemd, werd vrij snel na de oprichting van PROAV genomen. Bovendien vindt de provincie dat zij uitsluitend als het bevoegd gezag en niet als eigenaar eisen aan de PROAV kan stellen. Het al of niet verkopen van de exploitatie van de stortplaats brengt daarin geen verandering. Minister Pronk heeft daarom in het overleg voorgesteld de aanbevelingen van het RIVM zo snel mogelijk in te voeren. Daarvoor moeten de vergunningvoorschriften worden aangepast, waarbij de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht betrokken zullen worden. Bovendien zal hij actief blijven zoeken naar mogelijkheden om de stortplaats eerder te sluiten dan nu is overeengekomen, namelijk in 2017.


© Uitgeverij Noordhoek BV