Bericht:

Rubriek:

18 april 2001

beleid & uitvoering

Schoonheidsgraden voor het strand

Zwerfafval is niet voorbehouden aan woongebieden, maar komt eveneens veel voor op stranden. Daarom bestaat er sinds kort, net als voor stedelijke gebieden, ook een normeringssysteem voor zwerfafval op het strand.

Nederland Schoon heeft de methodiek op verzoek van de ANWB ontwikkeld. De methode is in wezen dezelfde als voor woongebieden. Ze biedt een referentiekader dat iedereen in staat stelt de mate van verzorging van een strand te beoordelen. Wanneer dat is vastgesteld is het mogelijk een norm voor zwerfafval te bepalen. Met die norm als uitgangspunt kunnen beheerders, bestuurders of uitvoerders een zwerfafvalbeleid uitstippelen, controleerbare afspraken maken over het schoonmaken, prioriteiten stellen in de uitvoering en communiceren met de strandbezoekers. Bij de methode hoort een cd-rom met een set beelden van verschillende strandsituaties. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kuststranden en binnenwaterstranden. De beelden tonen locaties met diverse hoeveelheden en soorten zwerfafval. Hieraan zijn schoonheidsgraden toegekend, waarbij een schaalverdeling is gebruikt in vijf punten, van zeer vuil (1) tot zeer schoon (5). Het normeringssysteem kan aangevraagd worden ( kosten 250 gulden) bij Stichting Nederland Schoon, telefoon 070-3042080.


Uitgeverij Noordhoek BV