Bericht:

Rubriek:

19 december 2001

hergebruik

Steeds meer luiers gerecycled

De inzameling van luierafval bij 31 Arnhemse kinderdagverblijven is in de laatste maand van vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte dezelfde periode het jaar ervoor. Ruim 50.000 luiers zijn aangeboden aan Knowaste Recycling, dat luierafval verwerkt tot papier, plastic en compost.

Oorzaak van de verdubbeling is dat ouders sinds kort ook thuis luierafval kunnen scheiden in speciaal daarvoor bestemde plastic zakken die, als ze vol zijn, bij 31 kinderdagverblijven in Arnhem kunnen worden ingeleverd. Het recyclen van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal is een groeiende ontwikkeling, die recentelijk ook veel politieke aandacht kreeg. Tweede-Kamerlid Feenstra van de PvdA heeft hierover het afgelopen najaar schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van VROM en van volksgezondheid, naar aanleiding van het bericht dat slechts veertig procent van de zorginstellingen dit materiaal gescheiden aanlevert. Zorginstellingen zijn verplicht om recyclebaar afval gescheiden aan te bieden en te laten verwerken. De ministers wezen er in hun beantwoording, afgelopen december, op dat de verplichting niet geldt wanneer de inspanning redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Met 'redelijkerwijs' wordt bedoeld dat de kosten voor inzameling en verwerking niet meer dan 45 euro boven de kosten voor restafval uitkomen. De verplichting is dus niet absoluut. Toezicht en handhaving vinden dan ook niet plaats. Reden voor de PvdA-fractie om vervolgens een motie in te dienen waarin het kabinet wordt verzocht om op diverse manieren hernieuwde aandacht te schenken aan de recycling van luiers en incontinentiemateriaal. De motie is door de Tweede Kamer aangenomen en wil onder meer dat de verplichting tot afvalscheiding in de vergunningen van de instellingen wordt opgenomen, dat deze beter bekend wordt gemaakt (de meeste zorginstellingen weten niet dat de verplichting bestaat) en dat gezorgd wordt voor adequate handhaving bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven.


Uitgeverij Noordhoek BV