Bericht:

Rubriek:

21 mei 2002

verwijdering

Mogelijkheden voor verwijderen ziekenhuisafval

Het ministerie van VROM gaat onderzoeken of alternatieven voor de verwijdering van specifiek ziekenhuisafval mogelijk zijn. Eventueel zal het LAP op de uitkomsten daarvan worden aangepast.

De huidige structuur dateert uit eind jaren tachtig en stelt centrale verwerking verplicht. De primaire verwerker van specifiek ziekenhuisafval is Zavin. Vanuit de ziekenhuissector is de laatste tijd kritiek gekomen, omdat hierdoor de kosten te hoog zouden zijn. Ook de wijze waarop verpakking en transport van dit afval moet plaatsvinden zorgt voor een zeer hoge kostenstructuur. De minister van VWS vindt echter dat vanuit het oogpunt van infectiepreventie deze structuur niet nodig is. Het desinfecteren ter plaatse kan voldoende zijn volgens haar, om vervolgens - mits goed verpakt - het als normaal brandbaar afval af te voeren naar een AVI. Zij heeft de minister van VROM gevraagd de afvalverwijderingsstructuur zoals die nu in het LAP staat daarop aan te passen. Dat wil demissionair minister Pronk alleen na een onderzoek naar de beste inzamelings- en verwijderingstructuur. Daarbij zal ook gekeken worden naar de kosten. Op dit moment, zo stelt de minister, is niet bekend wat de kosten van centrale en decentrale verwijdering zijn. Van invloed op de kostenstructuur zal ook zijn dat het inzamelvergunningstelsel voor specifiek ziekenhuisafval in 2003 wordt opgeheven. Dan ontstaat een vrije markt, die tot aanzienlijk lagere kosten zal leiden, volgens Pronk


Uitgeverij Noordhoek BV