Bericht:

Rubriek:

8 mei 2002

wet- & regelgeving

Nieuwe Wet milieubeheer treedt in werking

Zes jaar na het advies van de commissie Epema is de afvalstoffenwetgeving in werking getreden.

De aanpassing van de Wet milieubeheer, officieel: structuur beheer afvalstoffen, werd vorig jaar juni gepubliceerd. Op 8 mei is de wet voor het grootste deel ook daadwerkelijk van kracht geworden. Daarmee komt de sturing van het afvalstoffenbeleid op landelijk niveau te liggen, in plaats van op provinciaal niveau. Een ander belangrijk punt is dat de terminologie in de wet in overeenstemming is gebracht met de Europese. Verwijderen is geworden 'beheer van afvalstoffen', terwijl 'verwijderen' nu wordt gebruikt voor de oude term eindverwijdering. Overigens is daarmee nog geen duidelijkheid gekomen over het (Europese) verschil tussen 'nuttige toepassing' en 'verwijdering'. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wil nog niet zeggen dat de afvalstoffenwetgeving voorlopig af is. De wet is een raamwet, wat betekent dat de hoofdlijnen vastliggen, maar dat daarbinnen aanzienlijk veel vastgelegd moet worden in plannen of AMvB's. Zo is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) een belangrijk onderdeel van de wet. Deze wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld en is de bundeling van allerlei programma's en plannen die voorheen apart werden vastgesteld. Het eerste LAP zal waarschijnlijk in augustus van kracht worden. Ook zullen nog tal van AMvB's moeten worden vastgesteld door de minister van VROM. Een van de eerste is de invoering van de Europese afvalstoffenlijst (Eural), die per 1 mei in werking is getreden. Later dit jaar of zelfs volgend jaar zal een regeling voor de registratie van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars worden vastgesteld. De instantie die dit gaat controleren en registreren is namelijk nog niet ingericht en dit zal nog enige tijd gaan duren. Er gaat een overgangsperiode gelden, waarin de oude provinciale regelgeving voor het melden en registreren van toepassing blijft.


Uitgeverij Noordhoek BV