Bericht:

Rubriek:

30 september 2002

beleid & uitvoering

Onduidelijkheid na begroting 2003

Voor de afvalsector is de rijksbegroting voor 2003 teleurstellend. VROM laat nauwelijks iets nieuws zien. EZ heeft wel nieuwe plannen, maar heeft nog geen idee hoe ze ingevuld gaan worden.

Bij VROM staat versobering van de regelgeving voorop. Men wil overbodige regels afschaffen en alle wetgeving van het departement wordt herijkt op effectiviteit en handhaafbaarheid. Voor de afvalsector worden behalve voor het bouwstoffenbesluit geen concrete aandachtspunten genoemd. Het beleid voor afvalstoffen kent geen verrassingen. Sterker, het is in feite een terugblik op wat (door vorige kabinetten) gerealiseerd of al afgesproken is. Het hoofdstuk is erg procedureel, maar weinig concreet. Nog steeds is de doelstelling om in 2006 drie tot vier Mton hoogcalorisch afval als brandstof in te zetten, maar de stimulering is onduidelijk. Dat moet via andere beleidsinstrumenten gebeuren, en wel vanuit het ministerie van economische zaken. Handhaving zal toenemen, vooral in de havens. De afvalstoffenbelasting staat begroot voor 217 miljoen (in 2002 verwacht men 211 miljoen aan opbrengsten).
Afval lijkt steeds meer een zaak te worden van het ministerie van EZ, vooral het deel energie. De regering wil duurzame energie niet meer fiscaal ondersteunen, maar via subsidies stimuleren. Door de huidige fiscale ondersteuning lekt er te veel weg naar het buitenland en het biedt te weinig zekerheid voor investeerders. De REB, die nu voor duurzaam opgewekte stroom een nultarief kent, zal worden omgezet in een verlaagd tarief. Dat zal 2,9 cent/kWh. lager zijn dan de belasting op 'normale' stroom. Het verschil komt overeen met de in Europa gemiddelde kosten voor CO2-emissiereductie. Ook de producentenvergoeding verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een subsidiepotje met de 'regeling milieukwaliteit in de elektriciteitsproductie' (MEP). Alleen de binnenlandse duurzame elektriciteitsopwekking wordt gestimuleerd. Met de regeling wil men de stimulering beter afstemmen op de daadwerkelijke kosten. Ook wil het kabinet de vermindering voor elektriciteit die is opgewekt door bij- of meestook van biomassa in elektriciteitscentrales vervangen door een niet-fiscale regeling.
De producentenvergoeding in de REB voor elektriciteit geproduceerd in AVI's wordt dus niet voortgezet. Dit bedroeg in 2001 17 miljoen en in 2002 22 miljoen. Of daar iets voor in de plaats komt is nog maar de vraag, want letterlijk staat in de begroting "Eventuele stimulering van stroomopwekking uit de verbranding van afval zal ook plaatsvinden via de niet-fiscale aanbodregeling". Hoe de regeling eruit zal gaan zien weet nog niemand. Het enige dat bekend is is dat de maximale looptijd voor een investering tien jaar zal zijn.


Uitgeverij Noordhoek BV