Bericht:

Rubriek:

14 april 2003

beleid & uitvoering

Nederland is geen koploper in milieu meer

Volgens de OESO neemt Nederland niet langer het voortouw op milieugebied.

Volgens het rapport dat het milieubeleid van de afgelopen tieb jaar bekijkt is er veel bereikt. De mengeling van wetgeving en vrijwillige afspraken is succesvol gebleken, maar sommige beleidsvelden, zoals de transport- en landbouwsector, zijn achtergebleven. Op het gebied van klimaatverandering, lucht en water moet nog veel gebeuren. Zo is er geen ontkoppeling gerealiseerd tussen de klimaat beļnvloedende gassen en de economische groei, is de (grond-)waterkwaliteit nog bedroevend en is de emissie van stikstofoxiden uit de landbouw niet gereduceerd. In een reactie roemt Jacques Schraven van het VNO-NCW de industrie, die zeer goed heeft gepresteerd. Wel plaatst hij de kanttekening dat het allemaal veel heeft gekost. "Zeker als we dit vergelijken met andere landen. Het Nederlandse milieubeleid kost ons 2,6 procent van het BNP en is daarmee het duurste binnen de OESO." De OESO komt tot drie aanbevelingen. Verbetering van de kosteneffectiviteit, integratie van milieu in economische en sociale besluitvorming en versterking van de internationale samenwerking op het gebied van milieu. Schraven is daar duidelijk blij mee, evenals met de door staatssecretaris Van Geel aangekondigde herijkingsoperatie. Deze moet het huidige aantal wetten en regels (550) aanzienlijk terugbrengen. Verder zal Van Geel zich sterk op Europa moeten gaan richten. De milieuregels moeten geharmoniseerd worden. Dat is niet alleen noodzakelijk om de milieudoelen te realiseren, maar ook om dat kosteneffectief te doen.


© Uitgeverij Noordhoek BV