Bericht:

Rubriek:

19 december 2002

wet & regelgeving

Wijzigingen Belastingplan 2003 definitief

De wijzigingen naar aanleiding van het belastingplan 2003 zijn vlak voor de jaarwisseling definitief geworden met de aanpassing van een aantal fiscale regelingen.

De wijzigingen in het Belastingplan zijn bedoeld om het 'freerider-effect' te verminderen, de subsidiŽring uitsluitend aan Nederlandse initiatieven ten goede te laten komen, en om het subsidiepakket kosteneffectiever te maken. De Uitvoeringsregeling Belastingen op milieugrondslag is aangepast op het storten van baggerspecie en de REB, die de definitie 'zuivere biomassa' introduceert. Energie uit zuivere biomassa komt uitsluitend in aanmerking voor een bijzonder REB-tarief. Het is voor het eerst dat de wet een omschrijving geeft van zuivere biomassa. Hiervan is sprake wanneer de onvermijdbare verontreiniging van het materiaal met kunststoffen en andere materialen van lang-cyclisch organische oorsprong niet meer bedraagt dan drie massaprocent. Tot materialen van lang-cyclisch organische oorsprong behoren niet alleen synthetisch vervaardigde stoffen, maar ook fossiele brandstoffen. In de praktijk wordt doorgaans uitsluitend over kunststoffen gesproken. De reden dat een zekere verontreiniging wordt toegelaten, is, dat het in de praktijk niet mogelijk is de aanwezigheid ervan geheel uit te bannen. Met het opnemen van een maximum aandeel van drie massaprocent in de definitie van zuivere biomassa wordt aangesloten bij de grenswaarde zoals die is opgenomen in de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K 10016 voor de vaststelling van het aandeel biomassa in secundaire brandstoffen. Ook de term 'onvermijdbaar' wordt nader gespecificeerd. Kunststoffen zijn onvermijdbaar, als zij niet door actief menselijk handelen aan de biomassa zijn toegevoegd of ermee vermengd, en niet op eenvoudige wijze van de biomassa te scheiden zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld kunststoffen zijn die intrinsiek in de biomassa aanwezig zijn, zoals het geval is bij gelijmd afvalhout of afvalhout met bindmiddel/lijm.
Ook de MIA- en VAMIL-regelingen zijn gewijzigd. De VAMIL-regeling, waarmee investeringen in geselecteerde milieuapparatuur willekeurig konden worden afgeschreven, geldt niet langer voor investeringen in energiebesparende maatregelen en -apparatuur. Ook de MIA (Milieu Investeringsaftrek)lijst in ingekort. Voor investeringen die energiebesparing opleveren kan nog wel financiŽle steun worden aangevraagd via de EIA (Energie Investeringsaftrek). Hieronder vallen bijvoorbeeld energiemaatregelen in of bij transportmiddelen, toepassing van duurzame energie (waaronder biomassa), warmtekrachtleveringen en energieadvies. Al met al is een bezuiniging doorgevoerd van 28 miljoen. Omdat zowel de VAMIL- als de MIA- en EIA-regelingen zwaar zijn overtekend in 2002, zijn deze op 24 september 2002 stopgezet. Om de overtekening in 2003 te voorkomen zijn strengere eisen gesteld en het aantal bedrijfsmiddelen sterk afgenomen.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) tot slot geeft financiŽle ondersteuning voor investeringen die energiebesparing opleveren, bijvoorbeeld in of bij transportmiddelen, voor toepassing van duurzame energie (waaronder biomassa), warmtekrachtleveringen en energieadvies. Nieuw is dat de subsidie alleen geldt voor investeringen waar al een bouwvergunning (onherroepelijk, dus een bezwaar of beroep is niet meer mogelijk) voor is afgegeven.
Alle wijzigingen zijn op 1 januari van kracht geworden


© Uitgeverij Noordhoek BV