Exportbeleid buiten Randstadregio verruimd

Het exportbeleid voor de verwerking van afvalstoffen vanuit Utrecht buiten de Randstadregio wordt verruimd. Naast de afvalstoffen die staan vermeld op de ‘Groene Lijst’, worden ook andere categorieën afvalstoffen vrijgesteld van het exportverbod. Dit betekent dat voor deze afvalstoffen geen ontheffing meer hoeft te worden verleend voor verwerking in een andere provincie. De meldingsverplichting blijft wel van toepassing.

Bericht:

Rubriek:

13 maart 1998

Beleid & uitvoering

Uit de praktijk blijkt al enige jaren dat op aanvragen om ontheffing positief werd beschikt. Deze de facto exportverruiming is nu dus regel geworden. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zowel de provincies als de bedrijven.

 

De volgende categorieën afvalstoffen en verwerkingsmethoden worden vrijgesteld:

 • zuiveringsslib naar een verwerker (bijvoorbeeld composteren of oxideren);
 • alle soorten puin naar een puinbreker;
 • categorie I grond (schone grond waar geen bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn) die wordt toegepast in een werk (bouwstoffenbesluit);
 • alle soorten verontreinigde grond naar een reiniger;
 • alle soorten groenafval die in aanmerking komen voor hergebruik (ook composteren);
 • alle soorten bouw- en sloopafval naar een sorteerder;
 • kantoor-, winkel- en dienstenafval naar een sorteerder;
 • swill dat wordt ingezet als veevoer;
 • huishoudelijk afval dat wordt gesorteerd of gescheiden;
 • alle soorten hout naar een hergebruiker;
 • recyclebaar straalgrit naar een reiniger;
 • riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib) naar een reiniger.

Bedrijven in de provincie Utrecht kunnen contact opnemen met de informatielijn PMV-afvalstoffenregeling, om na te gaan of de regeling van toepassing is op hun situatie. De informatielijn is bereikbaar onder nummer 030-2583591.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV