Sanering stortplaatsen Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant zal voorlopig geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor uitbreiding van stortcapaciteit. Sanering en schaalvergroting van stortplaatsen is noodzakelijk door de afnemende hoeveelheid stortafval.

Bericht:

Rubriek:

17 maart 1998

Verwijdering

Het volstorten van de nu beschikbare capaciteit betekent dat in Brabant in 2000 nog vier en in 2004 nog twee stortplaatsen operationeel zijn. Deze twee hebben dan voldoende capaciteit tot 2019. Ruim na 2000 zal de provincie de discussie over een eventuele uitbreiding van de capaciteit voortzetten. Dat zijn de belangrijkste punten uit het provinciaal stortplan dat onlangs is vastgesteld.

Op basis van dit plan kunnen Gedeputeerde Staten al of niet vergunningen en ontheffingen verlenen voor het storten van afvalstoffen. De provincie wil met het plan tot een doelmatige exploitatie van stortplaatsen en een optimale benutting van de stortcapaciteit komen. Hiervoor is een herstructurering nodig vindt de provincie, waarbij een koude sanering moet worden voorkomen om het storten financieel onder controle te houden. Ook moet de eindafwerking en nazorg van stortplaatsen adequaat zijn geregeld.

De investeringen die door de stortplaatsexploitanten zijn gedaan of nog moeten worden gedaan, moeten volgens het plan worden gefinancierd uit een verzekerd aanbod van afval. Om te voorkomen dat het te storten afval naar stortplaatsen in andere provincies wordt afgevoerd, is harmonisatie van de storttarieven tussen provincies noodzakelijk.

Daarnaast willen Gedeputeerde Staten dat het storten van afval (vooralsnog) een activiteit blijft die door de overheid wordt gedomineerd om concurrentie tussen stortplaatsen te voorkomen. Ook wil men een belastingverordening vaststellen waarin de nazorgheffing voor stortplaatsen is vastgelegd.

Op de huidige zes stortplaatsen in Brabant wordt nu 1,5 Mton afval gestort, waarvan 0,5 Mton brandbaar afval. In 2004 zal op de nog operationele overgebleven stortplaatsen nog 0,6 Mton afval worden gestort. Deze hoeveelheid zal in de jaren daarna verder dalen tot beneden 0,5 Mton is de verwachting.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV