Scheepsafvalbedrijven willen ingrijpende veranderingen

De Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening voor de Scheepvaart (VOMS) heeft een beleidsplan opgesteld om te komen tot een renderende dienstverlening. Om dit te bereiken zijn ingrijpende veranderingen nodig.

Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

26 maart 1998

Inzameling

Maatregelen voor scheepsafvalbedrijven voorgesteld

Het rapport 'Verwijdering scheepsafval uit het slop' waar het beleidsplan in is opgenomen is aangeboden aan Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. Zij merkte daarbij op dat een aantal van de gepresenteerde ideeën niet ver van die van het Ministerie liggen en ook zij vond regelmatig overleg over de specifieke problematiek van afvalstoffen afkomstig van zeeschepen een goede gedachte.

Het rapport geeft een opsomming van de knelpunten waarmee de inzamelaars en verwerkers van scheepsafval te maken hebben. Het belangrijkste probleem bij de verwijdering van scheepsafvalstoffen is het geringe aanbod. Veel stoffen verdwijnen via andere kanalen. Als oplossing stelt de VOMS voor de financiële drempel weg te nemen door indirecte financiering. Ook de handhaafbaarheid moet worden verbeterd door de introductie van een afgifteplicht in combinatie met en een effectieve controle en een optimalisatie van de serviceverlening. In de binnenvaart- en visserijsector is overigens al een systeem van indirecte financiering operationeel, maar in de zeevaart is dat nog niet het geval.

Bij de inzameling zijn de knelpunten acceptatie, continuïteit, ongelijke voorwaarden en administratieve verplichtingen. De acceptatie kan worden verbeterd door een uniforme stoffenlijst, het opstellen van afgiftevoorwaarden en het instellen van een risicofonds. Door een langere looptijd van de vergunningen en een marktconforme aanpak van een indirecte financiering kan de continuïteit van de bestaande infrastructuur worden verzekerd. Een infrastructuurheffing voor alle schepen moet vervolgens de beschikbaarheid van afgiftevoorzieningen veiligstellen. De administratieve lasten kunnen worden verlicht door overbodige en dubbele administratieve verplichtingen te schrappen en door verder te automatiseren. Voor de kosten van de vervuiling die niet op de aanbieders kunnen worden verhaald, dient in de visie van de VOMS een risicofonds te worden ingesteld.

De VOMS merkt op dat het vertrouwen tussen de overheid en het bedrijfsleven hersteld moet worden, om de knelpunten voor de verwerking van afvalstoffen op te heffen. Daarvoor moet meer inzicht komen op de wijze waarop de verwerking plaatsvindt en op de milieubelasting voor de langere termijn. De VOMS vindt dat dit een absolute noodzaak, door de hoge investeringen. Zij adviseert een stuurgroep Scheepsafvalstoffen op te richten om de vergunningverlening sterk te vereenvoudigen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV