Avi's produceren meer afval

Met de toename van de verbrandingscapaciteit, is ook de productie van avi-reststoffen sterk toegenomen. Het stortverbod voor avi-vliegas, dat per 1 januari van kracht zou zijn geworden, laat nog enige tijd op zich wachten.

Bericht:

Rubriek:

15 mei 1998

Nuttige toepassing

In 1997 hebben de avi's een record hoeveelheid afvalstoffen geproduceerd door de toename van de verbrandingscapaciteit. Ongeveer 1 miljoen ton bewerkte avi-bodemas werd geproduceerd die vrijwel geheel werd toegepast in de wegenbouw. Van de ongeveer 70 kiloton vliegas is ruim 20 toegepast als component in asfaltvulstof. Met het naderende stortverbod wordt nog naarstig gezocht naar andere verwerkingsmethoden. De verwachting van het Adviescentrum AVI-Reststoffen is dat de vraag naar avi-vliegas voldoende zal zijn om de gehele productie te kunnen verwerken. In haar jaarverslag over 1997 weet zij verder te melden dat de terugwinning van ferro en non-ferro sterk is toegenomen van respectievelijk 82 en 2 kton in 1996 tot 100 en 3 kton in 1997.

Met het avi-bodemas dat wordt toegepast in het kader van het bouwstoffenbesluit, blijkt dat vooral de uitloging van koper, molybdeen, antimoon en bromide kritisch is. Bij het avi-vliegas blijkt antimoon en cadmium, en in mindere mate arseen, lood en zink, de grenswaarden uit het BAGA te overschrijden. Het avi-vliegas wordt om die reden als gevaarlijk afval aangewezen en wordt gekarakteriseerd als een C2-afvalstof.

Volgens het Besluit stortverbod afvalstoffen zou voor avi-vliegas per 1 januari 1998 een stortverbod van kracht worden met uitzondering voor avi-vliegas van C3-kwaliteit. Maar deze kwaliteit is alleen mogelijk met een nabehandeling bijvoorbeeld immobilisatie. Tot op heden is het stortverbod nog niet gepubliceerd. VROM wacht nog tot de nota 'Stortplaatscategorieën in Nederland' is gepubliceerd. In deze nota zullen de nieuw acceptatiecriteria voor C2- en C3-afvalstoffen en de criteria voor immobilisatie worden vastgelegd.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV