Geef burgers meer inspraak bij keuze stortlocaties

Zakelijke en economische belangen van gemeenten staan voorop bij de keuze van een locatie van een stortplaats. Milieu-aspecten spelen slechts een zeer beperkte rol. De keuze is vooral een politiek steekspel, waarbij provincies en samenwerkingsverbanden een cruciale rol spelen.

Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

29 mei 1998

Verwijdering

Omwonenden positiever over AVI's dan verwacht

Gemeenten kunnen aanmerkelijke voordelen halen als zij de acceptatie van een strotplaats slim uitonderhandelen. Vaak staat tegen de acceptatie een financiële of materiele vergoeding, voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een recreatieterrein. Daarmee worden burgers en omwonenden vaak voor een voldongen feit gesteld en wordt de inspraak teruggebracht tot de inrichting van de stortlocatie. Daar krijgen de milieu-aspecten dan ineens wel en zelfs ruimschoots voldoende aandacht.

Dit concludeert milieugeografe drs. Janny van der Heijden in haar promotieonderzoek naar de besluitvormingsprocessen rond locatiekeuzes van stortplaatsen. Zij is voorstander van een vroegtijdige inzet van een milieueffectrapportage (m.e.r.), waarbij burgers op een eerder moment, in de oriënterende fase, worden betrokken. "Bij een locatiekeuze hebben bestuurders natuurlijk snel te maken met 'not in my backyard'-emoties. Het lijkt er op dat bestuurders die discussie uit de weg willen gaan, en de betrokkenen liever met een vaststaand feit confronteren. Vervolgens blijkt dat als de omwonenden zich gaan organiseren en verzetten tegen de besluitvorming, dat zij dan vooral op basis van milieuargumenten zeer veel voor elkaar krijgen."

Doorschuiven

Uit een onderzoek bij acht besluitvormingsprocedures concludeert zij dat een m.e.r. maar al te snel wordt doorgeschoven. Daarmee komen alternatieven voor een locatie niet meer aan de orde. De locatiekeuze is dan al gedaan en hoeft alleen nog maar te worden verantwoord. Het locatievraagstuk wordt zo teruggebracht tot een technisch inrichtingsprobleem. Door pas op inrichtingsniveau een m.e.r. uit te voeren, wordt de mogelijkheid afgesneden om op een meer systematische wijze de milieubelangen van verschillende potentiële locaties te bekijken.

Sterk verzet van burgers

Bestuurders zouden al op provinciaal beleidsplanniveau een m.e.r. moeten laten uitvoeren. Niet alleen wordt het milieu dan in een vroegtijdig stadium in de besluitvorming meegenomen, ook de burgers worden eerder geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid tot inspraak. Overheden hebben namelijk de nijging om eerst tot bestuurlijke overeenstemming te komen, voordat de burgers worden geïnformeerd. Het is volgens de promovenda belangrijk dat burgers merken dat hun opvattingen en belangen serieus worden genomen. Verlenen van inspraak versterkt dat gevoel.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV