Weinig vooruitgang in Europees milieu

Er is veel milieubeleid in Europa, maar dit leidt niet tot een duidelijke verbetering van het milieu. Vooral op het gebied van afvalbeheer zijn de vorderingen niet noemenswaardig.

Bericht:

Rubriek:

2 juni 1998

Beleid & uitvoering

Dat blijkt uit het rapport 'Het milieu in Europa: de tweede balans' dat door het Europees Milieuagentschap (EMA) is uitgebracht. Het verslag vergelijkt de vooruitgang in de kwaliteit van het milieu in Europa met de evaluatie die in 1995 is gemaakt. Vooral de vorderingen met het terugdringen van emissies van zaveldioxide, lood en ozonafbrekende en algehele luchtverontreinigende stoffen is aanzienlijk. De EMA concludeert dat de grootste vooruitgang is geboekt op terreinen waarop internationale wettelijke instrumenten betrekking hebben. Aangezien dergelijke initiatieven niet bestaan voor afval (behalve gevaarlijk afval) is op dit terrein slechts een zeer beperkte vordering gemaakt. Sinds 1990 is de afvalproductie (voor zover deze is geregistreerd) van de landbouw, mijnbouw, industrie, gemeenten met bijna 10% gestegen. De productie van gemeentelijk afval in de Europese landen die zijn aangesloten bij de OESO is sinds 1990 zelfs met 11% gestegen tot 425 kg per persoon per jaar. Afvalbeheer is nog steeds grotendeels een kwestie van storten de goedkoopste oplossing. In een aantal Europese landen is het percentage hergebruikt papier en glas echter gestegen tot respectievelijk 40% en 50%. In Oost-Europa vraagt afvalbeheer om een betere strategische planning en om meer investeringen. In alle landen blijft vermindering van de hoeveelheid afval het grootste probleem, zo concludeert de EMA.

Voor het gehele milieu was het pakket maatregelen van de afgelopen jaren te beperkt in verhouding met de omvang en complexiteit van de problemen. Vandaar dat de vooruitgang die is geboekt op het gebied van emissievermindering niet heeft geleid tot een algehele verbetering van de kwaliteit van Europa's milieu.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV