Richtlijn IBC-maatregelen aan de praktijk getoetst

Bij een goede duurzame isolatie is het mogelijk secundaire bouwstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat en AVI-bodemas, te hergebruiken in wegfunderingen en ophogingen. Een werkgroep van CROW heeft onderzocht in hoeverre de aanwijzingen uit de Richtlijn IBC hiervoor praktisch bruikbaar zijn.

Bericht:

Rubriek:

2 juni 1998

Publicaties

De Richtlijn IBC-maatregelen is onderdeel van de Uitvoeringsregeling bij het Bouwstoffenbesluit. Hierin staan maatregelen voor het isoleren, beheersen en controleren van bouwstoffen uit categorie 2 en de bijzondere categorie. Het gaat dan om secundaire materialen met schadelijke bestanddelen, zoals PAK-10 in teerhoudend asfaltgranulaat en zware metalen in AVI-bodemas. Het isoleren en beheerst toepassen van de bouwstoffen en het controleren van de isolerende voorzieningen van de bouwstoffen is nodig om te voorkomen dat de verontreinigingen uitspoelen naar bodem en grondwater. Het Bouwstoffenbesluit zal volgend jaar in werking treden; de Richtlijn loopt op het besluit vooruit.

De CROW-werkgroep heeft ruim honderd onder IBC-maatregelen uitgevoerde werken in kaart gebracht. Een deel daarvan is uitgebreid onderzocht. Verder zijn er op twee proeflocaties verscheidene toepassingen van IBC-maatregelen uitgevoerd. Hiermee is de praktische toepasbaarheid van de maatregelen onderzocht en zijn voorstellen gedaan voor aanpassing en aanvulling. Ook zijn de technische uitvoerbaarheid van diverse isolerende constructies bekeken. De ervaringen zijn samengevat in de CROW-publicatie 125: Werken met de Richtlijn IBC-maatregelen' en bevat kritische beschouwingen van talrijke uitvoeringstechnische apsecten. In de bijlagen zijn de diverse onderzochte IBC-toepassingen uitgebreid gedocumenteerd.

CROW publicatie 125 (ISBN 90 6628 270 3) kost f. 40,- (inclusief BTW en verzendkosten) en is te bestellen per fax: (0318) 62 11 12

 


© Uitgeverij Noordhoek BV