Bericht:

Rubriek:

6 juli 1998

Wet- & regelgeving

Wijziging besluit stortverbod afvalstoffen

Op 6 juli is het ontwerp-Besluit over de wijziging van het Besluit stortverbod afvalstoffen gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Sinds de invoering van het stortverbod in 1995 geldt een stortverbod voor 21 categorieën afvalstoffen. Een aantal onderdelen van het besluit zijn nog niet in werking getreden. Na allerlei onderzoeken in inspraakrondes is een lijst met 20 categorieën afvalstoffen opgesteld, overwegend stromen van grote omvang, die aan het stortverbod zouden kunnen worden toegevoegd. Van deze 20 categorieën bleek het merendeel al op een andere manier te worden verwijderd dan via storten. Omdat het daarbij toch meestal ging om niet-brandbaar afval zijn deze niet opgenomen in het wijzigingsbesluit. Wel toegevoegd aan de lijst zijn:

 

Opmerkingen over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 18 september worden ingediend bij het ministerie van VROM, afdeling Wetgeving.

 

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV