Bericht:

Rubriek:

14 juli 1998

Marktinformatie

Hoeveelheid verwerkt afval daalt gestaag

In 1997 is aangeboden hoeveelheid afval bij stortplaatsen en verbrandingsinstallaties gedaald met 3 procent. Verder heeft de verschuiving van storten naar verbranden zich doorgezet. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder de exploitanten van afvalverwerkingsinstallaties door de Werkgroep Afvalregistratie.

 

Ten opzichte van 1996 is de hoeveelheid gestort afval met ruim 12 % gedaald naar 7,4 miljoen ton. De hoeveelheid verbrand afval is met ruim 22 procent gestegen tot ongeveer 4,4 miljoen ton. De verschuivingen komen voort uit het gevoerde beleid, zo bericht het Afval Overleg Orgaan (AOO). Zo is 400 duizend ton huishoudelijk afval verbrand in plaats van gestort, terwijl de totale hoeveelheid is afgenomen met eveneens 400 duizend ton. Voor bedrijfsafval komt een gelijk beeld naar voren. Er is 100 duizend ton bedrijfsafval meer verbrand dan in 1996, terwijl de totale hoeveelheid bedrijfsafval is afgenomen met 200 duizend ton. Verder is in 1997 in totaal 1 miljoen ton verontreinigde grond op de stortplaatsen terechtgekomen en is de hoeveelheid gecomposteerd GFT ongeveer gelijk gebleven met 1,5 miljoen ton.

Volgens een woordvoerder van het AOO is het nog onduidelijk of de verbrandingscapaciteit zal worden uitgebreid. Eerder dit jaar ontspon zich hierover een discussie, omdat de hoeveelheid brandbaar afval die gestort moest worden op een hoog niveau leek te stabiliseren. Voordat er een beslissing over uitbreiding van de verbrandingscapaciteit wordt genomen, moet duidelijk worden welke alternatieven er zijn om een gedeelte van het afval te verwerken met een hoger energierendement dan met verbranden. Het AOO gaat dit onderzoeken. In het najaar, zo is de verwachting, komt hier meer duidelijkheid over. De uiteindelijke beslissing zal worden vastgelegd in een wijziging van het Tienjarenprogramma afval.

De tarieven voor storten zijn 1997 flink gestegen. Het gemiddeld tarief voor het storten van huishoudelijk afval is in 1997 met 20 % gestegen tot ongeveer 150 gulden (exclusief WBM-heffing van f. 29,20). Het storten van bedrijfsafval werd gemiddeld 15 % duurder. Daar tegenover staat dat de tarieven voor verbranden vrijwel gelijk zijn gebleven. Voor gemeenten met contracten voor de verbranding van huishoudelijk afval geldt een gemiddeld tarief van 168 gulden per ton. Het gemiddelde tarief in contracten voor bedrijfsafval bedraagt 187 gulden per ton. Composteren blijft relatief goedkoop met 100 gulden per ton, evenveel als in 1996.

De gegevens over 1997 zijn gepubliceerd in een publicatie van het AOO: 'Afvalverwerking in Nederland: Gegevens 1997'. Een exemplaar is te bestellen bij het AOO, telefoon 030-2342800 en kost 35 gulden.

 

Zie ook: Verschil cijfers CBS en Werkgroep afvalregistratie

Hoeveelheden verwerkt afval (in kiloton)
exclusief baggerspecie in baggerdepots

verwerkingswijze

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

netto gestort

12500

11800

11400

10500

8500

7200

6350

nuttig toegepast

900

1500

1600

1650

1350

1250

1050

totaal gestort

13400

13300

13000

12150

9800

8450

7400

storten in eigen beheer

2250

2250

1800

600

750

500

400

verbranden

2600

2550

2850

2600

2800

3550

4350

totaal eindverwerking

18250

18100

17650

15350

13350

12500

12150

composteren

300

600

900

1200

1450

1500

1500

totaal verwerkt

18550

18700

18550

16550

14800

14000

13650

slibverwerking

< 50

< 50

< 50

50

75

75

170


© Uitgeverij Noordhoek BV