Bericht:

Rubriek:

2 september 1998

Publicaties

Checklist voor energiewinning uit afval

De Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties hebben grote vraagtekens bij de ongebreidelde uitbreiding van afvalstoffen die als brandstof worden ingezet. Zij maken zich ernstige zorgen over het grote aantal projecten dat op dit moment wordt ontwikkeld om allerlei afval- en biomassastromen thermisch te verwerken. Voor een beoordeling van de projecten is door hen een checklist opgesteld.

In de checklist zijn milieucriteria opgesteld die de milieuorganisaties zullen gebruiken bij de beoordeling van de projecten. Belangrijke criteria daarbij zijn de beïnvloeding van preventie en hergebruik, het energierendement en de emissie-eisen. Verder zal de publicatie gebruikt worden om de algemene grenzen aan te geven in de discussies over de toepassing van afval als brandstof. De checklist is ook bedoeld voor de vergunningverlenende instanties om beter inzicht te krijgen in de milieurelevantie van de initiatieven voor verbranding.

Achtergrond

Volgens de Stichting Natuur en Milieu wordt door de vrijer wordende afvalmarkt voor elektriciteitscentrales steeds aantrekkelijker om allerlei afval- en biomassa mee te stoken of te verbranden. Daarnaast zijn er nu verschillende projecten gestart voor nieuwe installaties die deze stromen verbranden vergassen of op een andere manier thermisch verwerken. De organisaties zijn bezorgd over de milieuhygiënische consequenties van de uitbreiding van de thermische verwerkingscapaciteit en de vervanging van fossiele brandstoffen door afvalstoffen in elektriciteitscentrales en cementovens. Hiermee zou immers de preventie en hergebruikinspanningen kunnen worden gefrustreerd. Ook het hergebruik van materialen kan in gevaar komen en kunnen bij verbranding buiten de bestaande afvalverbrandingsinstallaties extra emissies naar lucht en bodem optreden.

Evaluatie

In de checklist bestaat uit 11 criteria, waaronder de invloed op het afvalbeleid (preventie, hergebruik en controle), milieueffecten en lokale effecten. De criteria vormen een geheel van minimale eisen en afwegingen waaraan de bestaande projecten moeten worden getoetst.

In de praktijk zal het gebruiken van de criteria niet eenvoudig zijn. Bij lang niet alle criteria is een 'harde' toetsing op mogelijk is. Het antwoord ja of nee zal vaak niet gegeven (kunnen) worden. De organisaties geven dat zelf eigenlijk al aan bij het criterium emissies. Daar wordt gesteld dat het bijstoken van afval moet leiden tot lagere emissies en het mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van slak en as. De eisen voor AVI's moeten dezelfde zijn als die voor energiecentrales. Om daar invulling aan te geven wordt een aantal mogelijkheden genoemd, waarmee de emissies vergeleken kunnen worden. Iedere methode heeft echter weer een andere vergelijkingsbasis.

Het rapport 'Energiewinning uit afval: de beoordeling van projecten' is te bestellen bij de Stichting Natuur en Milieu, telefoon (030) 234 82 81 


© Uitgeverij Noordhoek BV