Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

15 oktober 1998

Beleid & uitvoering

Noord- en Zuid-Nederland waarschuwen voor chaos in afvalland

Afvalbeheer teleurgesteld in Pronk

Pronk heeft koudwatervrees voor marktwerking

De provinciegrenzen voor afvalstoffen zullen toch niet op 1 januari 1999 open gaan. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de begroting van VROM. Minister Pronk vindt dat er nog niet voldaan is aan de voorwaarden die daarvoor waren opgesteld. Hij is in tegenstelling tot zijn voorganger gevoelig gebleken voor de argumenten van afvalverwerkers in met name Noord- en Zuid-Nederland tegen openstelling van de grenzen nu.

 

Aan het einde van het debat, waarin minister Pronk de opschorting van het opengaan van de grenzen geleidelijk aankondigde, was het blijkbaar nog niet voor iedereen duidelijk. De heer Klein Molenkamp (VVD): "Ik ben toch enigszins verrast door het antwoord van de minister. Hij stelt nu in wezen de datum van 1 januari ter discussie." Minister Pronk: "Niet ter discussie. Eigenlijk zeg ik hierbij dat ik het onmogelijk acht om die voorwaarden voor 1 januari aanstaande te verwezenlijken. Dus zal het niet kunnen."

 

"Er is overeengekomen dat het wenselijk is om te komen tot het openstellen van de provinciegrenzen", zo leidde de minster zijn ommezwaai in. "Tegelijkertijd is gezegd, dat dit geen doel in zichzelf is marktwerking is nooit een doel in zichzelf maar dat er een aantal voorwaarden aan zou moeten worden verbonden." Er zijn twee hoofdvoorwaarden waaraan voldaan zou moeten zijn. Er moet een landelijk stortplan zijn voor onbrandbaar afval en er moeten ongeveer gelijke tarieven zijn voor het verbranden en storten van brandbaar afval. De minister stelt dat aan beide voorwaarden op dit moment niet is voldaan. Wel verwacht hij dat aan de eerste voorwaarde binnen afzienbare tijd kan worden voldaan. De VVAV heeft inmiddels een voorstel gedaan voor zo'n plan. Maar dit wordt door de betrokkenen zeker niet als een volwaardig plan beoordeeld. Integendeel, sommige zien het meer als een plan dat vertragend werkt op de procedure. Het echte landelijke plan wordt in het Afvaloverlegorgaan opgesteld, waarin "talrijke besturen en organisaties zitting hebben. Dat heeft veel tijd gekost. Mijn medewerkers hebben hier hard aan gewerkt, maar het is niet de enige factor die daarbij een rol speelde", aldus de minister. De minister wil nu dat het stortplan aan het einde van het jaar door het AOO wordt voorgelegd.

Een groter probleem vormen de gelijkschakeling van de tarieven. De storttarieven zijn op basis van een heffing min of meer aan elkaar gelijk gesteld. Maar de Minister heeft gesignaleerd dat de feitelijke tarieven aanzienlijk uiteen lopen, en dat het daarbij niet om incidenten gaat. "Er wordt niet aan de voorwaarden voldaan. Van het Noordelijk en Zuidelijk Afvaloverlegorgaan is een brief ontvangen waarin wordt gevraagd de provinciegrenzen gesloten te houden. Het zou de herstructurering van de stortsector in gevaar brengen." Blijkbaar hebben de argumenten van het Afvaloverlegorgaan de Minister overtuigd. En hoewel hij nu zo snel mogelijk de grenzen wil opengooien, zal dat niet gebeuren voordat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. En dat zal niet voor 1 januari 1999 gebeurd zijn.

De PVDA en D'66 konden zich wel vinden in het standpunt van de minister. Alleen de heer Klein Molenkamp van de VVD. Hij herinnerde eraan dat Minister De Boer nog uitdrukkelijk had gezegd dat het per 1 januari 1999 een feit zou zijn. Bovendien liet de minister een week geleden nog geen enkele twijfel bestaan over de datum. Het debat wordt deze week afgerond. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV