Bericht:

Rubriek:

30 augustus 1999

Publicaties

Zie ook:

Dossier Bouwstoffen

Handleiding Bouwstoffenbesluit geactualiseerd

Recent verscheen "Aan het werk met het Bouwstoffenbesluit". Het gaat om een geactualiseerde versie van de eerder verschenen CUR/CROW-publicatie over het Bouwstoffenbesluit 96-1. Aanleiding voor de herziening is het van kracht worden van het definitieve Bouwstoffenbesluit per 1 juli 1999.

Deze vierde druk van de handleiding is geheel in overeenstemming gebracht met de aanpassingen en aanvullingen in de uitvoeringsregeling van het ministerie van VROM, die behoort bij het Bouwstoffenbesluit. Ook zijn grondslagen van de MinisteriŽle Vrijstellingsregeling verwerkt. Deze regeling betreft een verruiming van de toepasbaarheid van (licht) verontreinigde grond, om het ontplooien van actief bodembeheer mogelijk te maken. Tevens zijn de toetsingsregels voor grond verlicht en zijn veel normen geschrapt of gewijzigd. Het Bouwstoffenbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder de Wet bodembescherming. Het besluit bevat eisen waaraan bouwstoffen moeten voldoen om te voorkomen dat deze de bodem vervuilen. De nu verschenen handleiding bevat achtergronden, berekeningsmethoden en voorbeelden van praktijktoepassingen, die in toegankelijke taal zijn samengevat. In verband met de aanvullingen in de uitvoeringsregeling is aan de handleiding een nieuw hoofdstuk toegevoegd met daarin de protocollen voor monsterneming en toetsing aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

De uitgave is te bestellen bij de Stichting CUR


© Uitgeverij Noordhoek BV