Bericht:

Rubriek:

13 september 1999

Publicaties

Milieubalans 99


De vijfde Milieubalans  laat zien dat ondanks een forse economische groei, de emissie van milieubelastende stoffen is gedaald. Belangrijke uitzondering hierop vormt overigens de CO2 uitstoot, die nog steeds groeiende is. Wel is deze groei de afgelopen jaren afgenomen, hetgeen wordt toegeschreven aan energiebesparing en een groeiende dienstensector (een minder vervuilende sector).


De Milieubalans verschijnt elk jaar onder eindverantwoordelijkheid van het RIVM. Hierin wordt de balans opgemaakt van actuele ontwikkelingen in de milieudruk (emissies, afval) en de milieukwaliteit ( water, bodem, lucht) tegen de achtergrond van het gevoerde milieubeleid en maatschappelijke ontwikkelingen.
De doelstellingen voor 2000 aangaande verzuring en vermesting worden niet gehaald, de verdrogingsdoelstelling evenmin, zo luidt een andere conclusie uit de balans. Kwaliteit van water, bodem en lucht zijn in sommige opzichten verbeterd, in andere niet of nauwelijks. Al met al blijken veel milieuproblemen toch zeer hardnekkig te zijn. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de groei van het energiegebruik, de mobiliteit en de landbouw. De consumptie in Nederland bereikte in 1998 een recordhoogte en wordt steeds energie-intensiever. Vooral bestedingen aan elektrische apparaten, auto en buitenlandse reizen zijn sterk toegenomen. Het energiezuiniger worden van apparaten en auto's heeft de groei niet kunnen compenseren.
De Milieubalans is te bestellen bij uitgeverij Samson, telefoon (0172) 46 68 22.


Uitgeverij Noordhoek BV