Bericht:

Rubriek:

21 september 1999

Beleid & uitvoering

Miljoenennota: handhaving wordt speerpunt

In de beleidsvoornemens voor 2000, de Miljoenennota, is het onderwerp afval nauwelijks terug te vinden. Hoofdthema's voor het ministerie van VROM op milieugebied zijn klimaatbeheersing en handhaving.

Het Milieubeleid zal geen schokkende veranderingen ondergaan. Duurzaamheid staat voorop, en onomkeerbare processen moeten daarom worden vermeden. Economie en milieu moeten daarbij ontkoppeld worden. Dat wil zeggen dat economische groei niet vertaald mag worden in een toenemende druk op het milieu. Behalve voor broeikasgassen is die ontkoppeling de laatste jaren redelijk gelukt. Nu veel milieudoelstellingen gehaald zijn of zullen worden, wordt het volgende probleem zichtbaar. De goedkope maatregelen voor het milieu zijn genomen, maar de duurdere blijven over. Een deze laatste zijn ook nodig. Vandaar dat het komende milieubeleid veel invloed kan hebben op de concurrentiepositie. De vergroening van het belastingstelsel, zoals dat onlangs is voorgesteld, zal aanmerkelijke invloed op het milieubeleid hebben. Doelstelling van de belastingherziening 2001 is immers dat werkgelegenheid wordt gestimuleerd, en dat de lasten op activiteiten die het milieubelasten extra worden ebzwaard. Vandaar dat arbeid goedkoper wordt (inkomstenbelasting gaat omlaag) en de directe belastingen gaan omhoog, zoals het BTW-tarief. Ook de milieuheffingen zullen stijgen.
Hoofdthema's voor de komende tijd blijven het klimaat, energiebesparing, duurzaambouwen en mest & ammoniak. Nieuwere thema's zijn die voor de land- en tuinbouw, vooral de herstructurering van de land- en tuinbouwsector, de implementatie van de nitraatrichtlijn en de stimulering van biologische landbouw. Ook hoger op de agenda is biodiversiteit, genetisch gemodificeerde organismen en biotechnologie komen te staan. In het komend jaar zal het beleid daarvoor vormgegeven moeten worden.
Voor de afvalsector worden in de voornemens geen andere concrete maatregelen genoemd dan de reeds bekende als het opengaan van de provinciegrenzen en de verhoging van de afvalstoffenbelasting. In de begroting zijn geen middelen gereserveerd voor de sector voor speciale investeringsimpulsen. Wel van belang is het voornemen dat voor de uitvoering van het beleid de verantwoordelijkheid niet uitsluiten bij de overheid zal komen te liggen. Men wil het bedrijfsleven daarbij betrekken door het meer oprichten van publiek-private samenwerking en het nog meet toepassen van convenanten. Opvallend is het accent op de handhaving. In 2000 zullen de inspectes van het ministerie van VROM nauwer gaan samenwerken en dit moet op termijn uitmonden in een fusie. Bovendien wordt begin 2000 het Milieu Inlichtingen- en Opsporingsteam (MIOT) opgericht. Het MIOT is een samenwerkingsverband van de Inspectie met de Dienst recherche zaken en de Accountantsdienst. Het zal bestaan uit zo'n 25 medewerkets van VROM die snel kunnen optreden wanneer er sprake is van mogelijke ernstige risico's. De afvalsector is een van de belangrijkste speerpunten van het team. Voor de toekomst denkt Pronk aan een internationale milieupolitie, want de afvalstromen worden steeds internationaler.

 


Uitgeverij Noordhoek BV