Bericht:

Rubriek:

1 december 1999

jurisprudentie

Voorlopig groen licht voor Delgromij in de Kaliwaal

Delgromij is op 2 december gestart met haar werkzaamheden om de Kaliwaal (gemeente Druten) gereed te maken voor het storten van baggerspecie uit Gelderland. De laatste belemmeringen hiervoor zijn weggevallen omdat de Raad van State in Den Haag en de rechtbank in Arnhem positief hebben beslist.

De Raad van State ging op 9 november akkoord. Zij had geen bezwaar tegen de reeds door Provincie en Rijkswaterstaat goedgekeurde nadere inventarisatie van de bestaande sliblaag in de Kaliwaal, zoals verplicht gesteld in de vergunning. De Arnhemse rechtbank ging akkoord met de aanlegvergunning, althans tot 15 december. Dan begint namelijk de rustperiode voor ganzen en andere dieren die in dit toekomstige natuurgebied overwinteren. Deze rustperiode duurt tot 1 maart 2000.
Het begin van de werkzaamheden betekent niet het einde van de juridische procedures. Bij de Raad van State start in de loop van 2000 de behandeling van de bodemprocedure voor de milieuvergunningen en bij de Arnhemse rechtbank start begin 2000 een bodemprocedure over de aanlegvergunning.


Uitgeverij Noordhoek BV