Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

Ontwerp-regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen zoals verzonden aan de Tweede Kamer op 10 februari 1998 door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Datum:

Rubriek:

Inhoud:

10 februari 1998

Officiële publicaties

Besluit

Categorieën van gevaarlijke afvalstoffen.

REGELING SCHEIDEN EN GESCHEIDEN HOUDEN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

 

Regeling houdende voorschriften voor het scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen door inrichtingen waar gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, verbrand of op of in de bodem worden gebracht. (Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen) De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 377) en op de artikelen 8.44, 8.45 en 21.6, zesde lid, van de Wm;

 

 Besluit:

 Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet: Wet milieubeheer;
 • categorie van gevaarlijke afvalstoffen: in de bijlage genoemde categorie van gevaarlijke afvalstoffen;
 • inrichting voor het opslaan, overslaan of bewerken van gevaarlijke afvalstoffen: inrichting waar activiteiten plaatsvinden als bedoeld in bijlage I, onder 28.4, onder a, 5, onder b, 2 of onder c, 2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
 • inrichting voor het verbranden of het op of in de bodem brengen van gevaarlijke afvalstoffen: inrichting waar activiteiten plaatsvinden als bedoeld in bijlage I, onder 28.4, onder e, 3o of onder f, 3o van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

 

Artikel 2

Degene die een inrichting drijft voor het opslaan, overslaan of bewerken van gevaarlijke afvalstoffen, houdt in ontvangst genomen afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, gescheiden van elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten.

 

Artikel 3

Degene die een inrichting drijft voor het opslaan, overslaan of bewerken van gevaarlijke afvalstoffen, scheidt bij het in ontvangst nemen van gevaarlijke afvalstoffen de afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen van elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten.

De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor zover door degene die de inrichting drijft ten genoege van het bevoegd gezag is aangetoond dat scheiding technisch of economisch niet haalbaar is.

Het tweede lid is niet van toepassing, indien de verplichting is opgenomen in een voorschrift dat is verbonden aan een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet.

 

Artikel 4

Indien het belang van de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet, kan het bevoegd gezag in afwijking van artikel 2 aan de vergunning het voorschrift verbinden dat in de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen mogen worden gemengd met andere in de vergunning aangewezen afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten.

 

Artikel 5

Voorschriften, verbonden aan een vergunning, die met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van deze regeling in strijd zijn, blijven nog van kracht tot drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Indien binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag als bedoeld in artikel 8.24, eerste lid, van de wet, is ingediend tot het verbinden van voorschriften aan de vergunning met toepassing van artikel 4, blijven de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, nog van kracht tot het tijdstip waarop op de aanvraag onherroepelijk is beslist.

 

Artikel 6

Het bevoegd gezag verbindt binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de vergunning voor het verbranden of het op of in de bodem brengen van gevaarlijke afvalstoffen, voorschriften met betrekking tot het scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen.

 

Artikel 7

De Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen bij niet-vergunningplichtige inrichtingen worden ingetrokken.

 

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

Categorieën van gevaarlijke afvalstoffen

 

Bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, houdende de categorieën van gevaarlijke afvalstoffen.

 

Categorie gevaarlijke afvalstof

 1. oliefilters
 2. fotografisch gevaarlijk afval; (bleek-)fixeer
 3. fotografisch gevaarlijk afval; zwart-wit ontwikkelaar
 4. fotografisch gevaarlijk afval: kleurontwikkelaar
 5. fotografisch gevaarlijk afval: overige vloeistoffen
 6. fotografisch gevaarlijk afval: vast afval
 7. afgewerkte olie
 8. gebruikte metalen chemicaliën verpakkingen
 9. vloeibare halogeenrijke[1] koolwaterstoffen, met uitzondering van koudemiddelen, bestaande uit:
  * tri (trichlooretheen)
  * per (tetrachloorethaan)
  * 1.1.1.-trichloorethaan
  * tetra (tetrachloormethaan)
  * methyleenchloride (dichloormethaan)
  * broomhoudende koolwaterstoffen
  * chloorhoudende koolwaterstoffen, fluor/broomvrij
  * overige oplosmiddelen
  * gechloreerde aromaten
  * overige organische vloeistoffen
 10. vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen bestaande uit koudemiddelen: chloorfluorkoolwaterstoffen
 11. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit methanol en andere vloeibare alcoholen
 12. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit ethylacetaat en andere alifatische acetaten
 13. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit aceton en andere alifatische ketonen
 14. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit petroleum (ether) en alifatische koolwaterstoffen
 15. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit tolueen, xyleen en benzeen
 16. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit dioxaan
 17. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit koelvloeistof en glycolen
 18. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit organische zuren
 19. vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen, bestaande uit:
  * siliconenolie
  * tonervloeistof
  * warmte-overdrachtvloeistof
  * tensiden
  * fenolen
  * overige oplosmiddelen
  * overige organische vloeistoffen
 20. ijzerhoudend beitsbad
 21. zinkhoudend beitsbad
 22. zure beitsbaden, niet vallende onder cat. 20 of cat. 21, bestaande uit:
  * zwavelzuurbeitsbad
  * salpeterzuurbeitsbad
  * fosforzuurbeitsbad
  * fluorwaterstofzuurhoudend beitsbad
  * overige zure beitsbaden
 23. basische beitsbaden, niet vallende onder cat. 20 of cat. 21, bestaande uit:
  * aluminiumbeitsbad
  * overige basische beitsbaden
 24. niet-reinigbaar straalgrit
 25. reinigbaar straalgrit
 26. loodaccu's
 27. batterijen
 28. gasontladingslampen
 29. kwikhoudende voorwerpen, bestaande uit meetinstrumenten (thermometers, barometers), electrotechnische componenten (relais, schakelaars), e.d.
 30. restanten laboratorium-chemicaliën
 31. specifiek ziekenhuisafval
 32. asbest en asbesthoudende afvalstoffen
 33. spuitbussen
 34. restanten bestrijdingsmiddelen
 35. PCB-houdende vloeistoffen en PCB-houdende transformatoren, warmteoverdrachtsystemen, hydraulische systemen, condensatoren, weerstanden en smoorspoelen
 36. Overige gevaarlijke afvalstoffen

 

Zie ook:
Artikel ' Nieuwe regeling voor scheiden gevaarlijk afval'

 


© Uitgeverij Noordhoek BV