afval!

 

Publicaties

10-02-98


Milieukosten voor bedrijven in 1995

Volgens het CBS zijn de netto milieulasten van bedrijven in 1995 1% toegenomen ten opzichte van 1994. In hetzelfde jaar werd bijna 1 miljard gulden aan milieu-investeringen besteed; ongeveer 4,6% van het totaal aan investeringen. 

In de publicatie 'Milieukosten voor bedrijven 1995' analyseert het CBS de milieulasten van de bedrijven in de nijverheid, exclusief de bouwnijverheid. Behalve cijfers over 1995 worden ook voorlopige cijfers voor 1996 gepresenteerd.

De gegevens in de publicatie hebben betrekking op de kosten ter bestrijding van water-, lucht en bodemverontreiniging, de verwijdering van afval en de beperking van geluidshinder. Ook worden voor de industrie algemene economische cijfers en enkele emissiegegevens over water- en luchtverontreiniging van vrijgekomen afvalstoffen gegeven.

In de publicatie wordt een overzicht gegeven van:
- milieu-investeringen
- kosten van eigen milieu-activiteiten
- milieuheffingen
- betalingen aan andere sectoren voor uitbestede milieu-activiteiten
- milieusubsidies
- netto milieulasten (de totale financiële lasten die een sector ondervindt als gevolg van de zorg voor het milieu).

Het onderzoek naar de milieukosten van bedrijven in de nijverheid is uitgevoerd onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen. De sectoren die zijn onderzocht zijn: delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de milieu-investeringen voor bedrijven met 20 of meer werkzame personen in 1995 bijna 1 miljard gulden bedroeg. Dat is 4,6% van hun totale investeringen. Voor 1996 wordt ruim 1,2 miljard aan milieu-investeringen verwacht. De netto milieulasten van deze bedrijven bedroegen in 1995 3,4 miljard gulden, wat een geringe (1%) toename is ten opzichte van 1994. In 1995 waren de kosten van eigen milieu-activiteiten van bedrijven met 20 of meer werknemers 2,7 miljard. Het grootste deel van deze kosten werd besteed aan de bestrijding van lucht- en waterverontreiniging. Bedrijven met 5 tot 19 werkzame personen investeerden in 1995 34 miljoen gulden in het milieu.

De publicatie 'Milieukosten van bedrijven 1995' is voor f. 29,50 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) te bestellen bij het CBS, telefoon 045-5707970, onder vermelding van het kengetal: C-50/1995.

 


© Uitgeverij Noordhoek