(c) Uitgeverij Noordhoek B.V.
het copyright geldt voor de gehele site


 afval!

Afval Online
is een uitgave van
Uitgeverij Noordhoek B.V.

Meer informatie over de algemene voorwaarden, onze privicy regeling of hoe u met ons in contact komt vindt u in het

COLOFON

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

[Meer informatie]

 

Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Gebruikers van deze site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet ge´soleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

[Meer informatie]